יום חמישי, 29 בדצמבר 2016

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס 

חדלות פירעון, פירוק והבראה / עו"ד נועם קוריס


אחריות שילוחית הינה דוקטרינה משפטית במסגרתה מוטלת אחריות על אישיות משפטית - אדם פרטי או תאגיד בשל מעשה או מחדל שבוצעו על ידי שלוח מטעמה.  העיקרון החולש בדיני נזיקין הינו הטלת אחריות אישית על אדם בשל מעשים שהוא עצמו ביצע. לפיכך, מהווה עקרון האחריות השילוחית חריג המאפשר השתת אחריות על הנתבע בגין נזק שנגרם לניזוק על ידי צד ג', שלוחו של הנתבע. 

מדובר באחריות מוחלטת, אשר חלה על השולח ממילא ואינה טעונת הוכחת אשם מצידו. בהתאם לכך מוטלת אחריות שילוחית על השולח באופן קטגורי, אף אם עלה בידו להוכיח כי הפעיל שיקול דעת ונקט בזהירות הנדרשת כלפי הניזוק על פי מבחן האדם הסביר.

להבדיל מהדין האזרחי ומדיני הנזיקין, הרי שבדין המשמעתי ובדין הפלילי, לא ניתן להחיל אחריות שילוחית בדרך כלל, ולמשל אחריותו האישית הפלילית של נושא המשרה בגין הפעולה שביצע בשם החברה היא רק סוג אחד של אחריות פלילית אשר לה כפוף נושא המשרה . הסוג האחר הוא אחריות מעין – שילוחית של נושא משרה בגין עבירות שהתאגיד נמצא אחראי להם . אלו הן הוראות מיוחדות המוטלות בדין הישראלי על נושאי תפקידים בכירים בחברה , והן תכונינה להלן " עבירות נושאי משרה " . המבנה הטיפוסי של עבירות נושאי משרה הוא זה : בצד האחריות של התאגיד בפלילים קיימת גם אחריות של נושאי משרה מסוימים בעבירה בגין אותה מסכת עובדתית . דוגמה לסוג מקרים זה עשוי לשמש סעיף 209 א ( א ) לחוק התכנון והבניה , תשכ " ה – , 1965 הקובע כי אם נעברה עבירה על ידי תאגיד : . 123 ראו : ע " פ 0273 / 90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע " מ נ ' מדינת ישראל , פ " ד מה ( , 364 ( 4 . 385 . 124 ס " ח , 467 תשכ " ה , . 307 ( 2 ) יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל , שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון , אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו בכל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה . דוגמה אחרת : סעיף 224 א לפקודת מס הכנסה.

בדין המשמעתי והפלילי במקרים אחרים כאמור, עולה שלא ניתן להחיל את דוקטורינת האחריות השילוחית, בהתאם להחלטות המצוטטות, בקובץ פסיקות בתי הדין של לשכת עורכי הדין:

בד"מ 17/10 לשכת עורכי הדין נ' עו"ד אייל ראובינוף (פורסם בפדאור אתיקה): "אין בידנו לקבל גם את טענות המתלונן בכל הנוגע לאחריות משמעתית שילוחית של הנאשם למעשי ו/או מחדלי עובדיו שכן הלכה היא כי על עבירות משמעת, שהינן בעלות אופי עונשי, לא יחולו (בדרך כלל) דיני האחריות השילוחית"

בד"מ 149/93 לשכת עורכי הדין נ' פלוני ואח' (פורסם בפדאור אתיקה) : "טוב עשה ב"כ הקובל כשבחר לזנוח את הקונסטרוקציה המשפטית של אחריות שילוחית, שכן הלכה היא כי על עבירות משמעת, שהינן בעלות אופי עונשי, לא יחולו (בדרך כלל) דיני האחריות השילוחית."

בד"מ 120/02 הועד המחוזי נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "בהסתמך על הכלל הידוע בדבר חוסר קיומה של אחריות שילוחית בהליכים משמעתיים (על"ע 9/73 פלוני נ' הועד המחוזי ת"א, פ"ד כט(1)7) הנני מוצא כי אין לבסס כאן הכרעה בדבר עבירות משמעתיות."

ע"א 7162/06 צבי שטרן נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (פורסם בנבו): "נטלי הראיה בבית הדין המשמעתי דומים לאלה הנהוגים בהליך הפלילי"

ברש 1958/09 עו"ד ניק ברי נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב(פורסם בנבו): "להליכם משמעתיים אופי מעין פלילי"

בדמ 129/11 ועדת האתיקה נ' עו"ד אבי ברעם (פורסם בפדאור אתיקה): "אינני סבור כי ניתן להטיל אחריות מוחלטת או אבסולטית על בעל משרד עורכי דין ביחס לכל מחדל או טעות שננקטו מצד עובדיו השכירים..."

בד"מ 69/07 הועד המחוזי נ' עו"ד פלוני, (פורסם בפדאור אתיקה): "אנו יודעים, שחלק ניכר מפעולות משרדו של עורך דין, שהן בעלות אופי טכני או ביצועי גרידא, נעשות כרגיל בדרך השגרה על ידי עובדי המשרד. בדרך כלל, אין לייחסן לו עצמו ולהטיל עליו את האחריות בגינן."

בד"א 15/84 עו"ד פלוני נ' הועד המחוזי (פורסם בפדאור אתיקה): "אנו מסכימים עם ב"כ המערער 1 כי אין להחיל את העיקרון של אחריות שילוחית כפי שהוא מקובל בדיני הנזיקין, וליישמו לעבירות משמעת, כשם שלא יחול עקרון זה על עבירות פליליות."

בד"א 53/01 עו"ד פלוני נ' ועד מחוז תל אביב (פורסם בפדאור אתיקה): "אחריות שילוחית שאינה חלה בעבירות אתיות"

ערעור לשכת עורכי הדין 9/73 פלוני נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, תל אביב יפו, פ"מ כט(1) 007: "על עבירת משמעת, שהיא בעלת אופי ענשי, לא יחולו בדרך כלל דיני האחריות השלוחית..."

בד"מ 27/06 ועד מחוז תל אביב נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "אחריות אתית היא מטיבה אחריות אישית ישירה ולא שילוחית."

דיון נד/3-116 (ארצי) סמי מזרחי נ' רשות שדות התעופה, פד"ע כז 217: "בשל אופיו של ההליך המשמעתי, הדומה להליך הפלילי..."

עש"מ 3275/91 בכרך נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(5) 401: "דיני נפשות נחשבים לחמורים יותר בתוצאותיהם, ונדרשת מידה גבוהה יותר של הוכחה מאשר מאזן הסתברות בלבד. הדין המשמעתי מצטרף מבחינה זו להליך הפלילי, כי זו משמעותו לאשורה. משנדחית, לצורך הדין המשמעתי, הרמה הנהוגה במשפט האזרחי כבלתי ישימה להוכחת עניינים של המשמעת."

בד"מ (ת"א) 35/74 הוועד המחוזי נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאור אתיקה): "הנאשם אינו אחראי במישרין בגין הודעתו לפחות לא אחריות טכנית, באין אחריות שילוחית בדיני משמעת מקצועית"